Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do zdania egzaminu, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia techniki jazdy oraz metodyki nauczania.

Po zakończonym szkoleniu w ODTJ, osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru. Kurs jest ważny bezterminowo.

• wniosek
• rzeczenie lekarskie
• orzeczenie psychologiczne
• zaświadczenie o kursie
• kopia legitymacji ITJ
• oświadczenie o wykształceniu
• oświadczenie o niekaralności
• zdanego egzaminu
• fotografii 3,5×4,5 (lewy profil)
• dowodu opłaty

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby szkolonej wydaje zaświadczenie
w formie świadectwa instruktora techniki jazdy po uiszczeniu opłaty i przedłożeniu dokumentów.

Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i psychologicznych
jednakże nie dłużej niż na 5 lat.

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wynosi 50zł

Następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie badań,
o których mowa w art. 34 ust. 1 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

przedłużenie ważności jest bezpłatne

WYMAGANIA

• ukończone 21 lat
• prawo jazdy
• zezwolenie (uzupełniający)
• podpisane oświadczenie


.
.
.

CZAS TRWANIA

Kurs podstawowy:
• kat.A 24h (6T,18P)
• kat.B,C,D 14h (6T,8P)

Kurs uzupełniający:
• posiada zezw. kat. A
uzupeł. kat.B,C,D  (11h)
• posiada zezw. kat.B,C,D
uzupeł. kat.A (21h)
uzupeł. kat.B,C,D (11h)

CENNIK

KP-A,B        3500zł
KP-C,D        4500zł
KU-A           2200zł
KU-B(A)      2000zł
KU-C,D(B)  2000zł
KU-C,D(A)  2000zł
KU-B(C<D) 1600zł

KP-kurs podstaw.
KU-kurs uzupeł.

PROGRAM

Zajęcia teoretyczne:
• przepisy ruchu drog.
• psychologia transportu
• problematyka wypadków
• technika i taktyka jazdy

Zajęcia praktyczne:
• slalom
• hamowanie awaryjne
• ominięcie przeszkody

Egzamin

TEST

wielokrotnego wyboru

PYTANIA

40 pytań

CZAS

30 min. na kategorię

PUNKTY

max. 90 pkt – zalicza 72 pkt
pytanie punktowane 1,2,3 pkt

• jazda po torze ziemnym, utrzymanie równowagi w trakcie jazdy po nierównym terenie
• zachowanie właściwej pozycji za kierownicą, właściwego posługiwania się przyrządami, właściwego pokonywania zakrętów
• hamowanie awaryjne na wprost
• hamowanie awaryjne w zakręcie

• jazda szosowa

• zachowanie właściwej pozycji za kierownicą, właściwego operowania kołem kierownicy i innymi przyrządami
• hamowanie na płycie poślizgowej na prostym odcinku i w zakręcie
• zademonstrowanie zjawiska nadsterowności i podsterowności oraz przeciwdziałania powstawaniu takim zjawiskom
• jazda szosowa.

Podczas części praktycznej egzaminu jeden z członków komisji ocenia wykonywane zadania, a drugi członek komisji
występuje w charakterze osoby szkolonej przez osobę ubiegającą się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Prezentacji umiejętności prowadzenia szkolenia przeprowadzone w formie konspektu w zakresie zadań o których mowa w kolumnie obok.

Pozytywny

• prawidłowo wykona zadanie egzaminacyjne
• właściwie zaprezentuje umiejętność prowadzenia szkolenia (konspekt)
• nie spowoduje zagrożenie życia lub mienia podczas egzaminu

Negatywny

• dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie
• niewłaściwie zaprezentuje umiejętność prowadzenia szkolenia
• spowoduje zagrożenie życia lub mienia podczas egzaminu

Max. czas szkolenia na dobę wynosi 8 godz.

Na 3 osoby szkolone przypada min. jeden instruktor, na jednym obiekcie może być nie więcej niż 12 osób.

Przed przystąpieniem do egzaminu osoba szkolona składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody wymagane dokumenty.  Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Ministra w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego.

Maksymalny czas na wykonanie zadań części praktycznej egzaminu, określa komisja w zależności od warunków pogodowych oraz wykorzystywanej infrastruktury technicznej.

Max. grupa na egzamin praktyczny wynosi 10 osób.

  • wniosek pobierz >>

  • orzeczenie lekarskie pobierz >>

  • orzeczenie psychologiczne pobierz >>

  • zaświadczenie o kursie pobierz >>

  • legitymacja pobierz >>

  • baza pytań egzam. pobierz >>

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy, instruktorem techniki jazdy może zostać każda osoba, która spełni odpowiednie wymogi. Szkolenie przygotowuje kursanta do teoretycznego i praktycznego egzaminu na instruktora techniki jazdy. Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o zdobycie bądź rozszerzenie uprawnień.

Kandydat na instruktora techniki jazdy powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie i posiadać prawo jazdy kategorii B przez co najmniej trzy lata. Niezbędne jest także ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy. Ważne, by kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wiarygodności dokumentów czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych środków o podobnym działaniu. Osoba starająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy powinna ukończyć odpowiedni kurs przygotowawczy zakończony pozytywnym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po spełnieniu niezbędnych wymogów kandydat powinien zostać wpisany do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Szkolenie na instruktora techniki jazdy przygotowuje kandydatów do zdania teoretycznego i praktycznego egzaminu. Kursant zdobywa wiedzę w zakresie doskonalenia taktyki jazdy oraz metodyki nauczania.

Kurs jest podzielony na dwa poziomy: podstawowy i uzupełniający. Każdy z nich składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs podstawowy trwa 24 godziny (kat. A) lub 14 godzin (kat. B,C,D). Aby przejść kurs uzupełniający, kursant powinien posiadać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z psychologii transportu. Podczas zajęć omówione także zostają przepisy ruchu drogowego oraz technika i taktyka prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. W trakcie części praktycznej kursant wykonuje takie manewry jak hamowanie awaryjne, slalom czy ominięcie przeszkody.

Egzamin praktyczny na instruktora techniki jazdy przebiega różnie w zależności od kategorii. Zadania praktyczne w egzaminie na instruktora kategorii A to przede wszystkim jazda po torze ziemnym, utrzymanie równowagi w trakcie jazdy po nierównym terenie, hamowanie awaryjne na wprost i w zakręcie oraz prawidłowa jazda szosowa. W przypadku egzaminu w kategoriach B, C i D do zadań praktycznych należą m.in. zachowanie właściwej pozycji za kierownicą, jazda szosowa czy hamowanie na płycie poślizgowej na zakręcie i na prostym odcinku. W trakcie egzaminu jeden z członków komisji obserwuje wykonywane przez kandydata zadania, natomiast drugi z członków komisji występuje w charakterze osoby szkolonej przez kursanta ubiegającego się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.