Celem szkolenia jest przygotowanie osób szkolonych do wykonywania zawodu kierowcy, zdania egzaminu oraz zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy na tym stanowisku.

Uwaga, jeżeli odbywasz kurs na prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacji wstępnej równocześnie, pamiętaj aby prawo jazdy odebrać po ukończeniu wszystkich kursów i zdaniu wszystkich egzaminów. Wówczas uiszczasz tylko raz opłatę za wydanie prawa jazdy 100,5zł. !!!

Kierowca obowiązany jest uzyskać wpis do krajowego prawa jazdy potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminu ważności badań lekarskich i psychologicznych. Opłata za wydanie prawa jazdy 100zł + opłata ewidencyjna 0,5zł.

• racjonalne kierowanie poj.
• organizacja transportu
• zagrożenia zawodowe
• bezpiecz. na drodze
• obsługa i logistyka tr.
• wizerunku firmy
• znajomość rynku

po zdanym teście kwalifikacyjnym kończącym kurs kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Wojewodę w Ośrodku Szkolenia.

Po odebraniu zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie 5-go moduł kończącego szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć
a w przypadku szkolenia okresowego odbywanego w formie kurs po jego zakończeniu

Rozszerzając posiadany zakres uprawień osoba szkolona uczestniczy jedynie
w odpowiednim kursie kwalifikacyjnym uzupełniającym.

na podstawie kopii SKZ (wydanego po ukończeniu szkolenia okresowego – ważność 5 lat) oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 39j,m i 39i,m ustawy o transporcie drogowym.

WYMAGANIA

• 185 dni w roku w Polsce
• studiuje od 6 miesięcy (zaświadczenie)
• orzeczenie lekarskie
• orzeczenie psycholog.
• wykonuje przewóz dla podmiotu mającego siedzibę w Polsce (szkolenie okresowe)

CZAS TRWANIA (KW)

KW 280h (260T,16RD,4WS)
KWP 140h (130T,8RD,2WS)
KWU 70h              (65T,5RD)
KWUP 35h     (32,5T 2,5RD)

KW – kwalifikacja wstępna
P     – przyspieszona
U     – uzupełniająca
T    – teoria

RD – ruch drogowy    
WS – warunki specjalne

CZAS TRWANIA (SO)

• w formie kursu (35h)
3 mod. obowiązkowe (21T)
2 mod. do wyboru z 19 (14T)

• w formie cyklu zajęć (35h)
obejmuje zajęcia realizow. w ciągu 5 lat, jednorazowo realizuje się nie mniej niż jeden moduł

CENNIK

KW      3500zł
KWU   1200zł
KWP   2400zł
KWUP  600zł

KW – kwalifikacja wstępna
P – przyspieszona
U – uzupełniająca

Egzamin

TEST

jednokrotnego wyboru

PYTANIA

30 pytań
max. 9 błędy

CZAS

45 min. na test

POPRAWKA

poprawka w tym samym ośrodku albo w wyznaczonym przez wojewodę.

Max. grupa na egzamin wynosi 25 osób.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest max. 5 lat

Składając dokumenty do Starosty pamiętaj że zostawiasz KOPIĘ orz. lekarskiego, psychologicznego i SKZ.

  • wniosek pobierz >>

  • orzeczenie lekarskie pobierz >>

  • orzeczenie psychologiczne pobierz >>

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej pobierz >>

  • Akty Prawne >>link

Kwalifikacja wstępna to szkolenie, którego celem jest przygotowanie osób do zawodu kierowcy. Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na tym stanowisku. Można wyróżnić kursy kwalifikacji wstępnej, przyśpieszonej, uzupełniającej i uzupełniającej przyśpieszonej. Obowiązek uczestnictwa w wyżej wymienionych kursach dotyczy tych kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku lub prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 roku. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego kierowca może zostać zatrudniony w transporcie osób i towarów.

Kurs kwalifikacji (kwalifikacje zawodowe kierowcy) wstępnej może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 rok życia, natomiast wersja przyśpieszona jest przeznaczona dla kierowców mających powyżej 21 lat. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej może odbyć osoba pełnoletnia, a tryb przyśpieszony uzupełniający adresowany jest dla kierowców, którzy ukończyli 21 rok życia.

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie osób i towarów, pozytywnego zdania egzaminu państwowego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w branży transportowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z racjonalnym kierowaniem pojazdu w ruchu drogowym, omawia zasady bezpieczeństwa na drodze, obsługę i logistykę transportu oraz zagrożenia zawodowe związane z pracą na stanowisku kierowcy.

Czas trwania kursu jest zależny od wariantu szkolenia. Kurs kwalifikacji wstępnej trwa łącznie 280 godzin i składa się z 260 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin jazdy w ruchu drogowym oraz 4 godzin w warunkach specjalnych. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona trwa 140 godzin (130 godzin zajęć teorii, 8 godzin w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych). Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 65 godzin teorii i 5 godzin w ruchu drogowym, natomiast w wersji przyśpieszonej zajęcia teoretyczne trwają 32,5 godziny, a jazda w ruchu drogowym zaledwie 150 minut.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy dzięki nowoczesnej infrastrukturze komunikacyjnej, doświadczonej kadrze instruktorów oraz profesjonalnemu programowi szkoleniowemu gwarantuje wysoką jakość i efektywność szkoleń oraz kompleksowe przygotowanie do egzaminów państwowych.